Avular

Use Case

Smart Maintenance Labs


Maintenance is not limited to installations and parts on the ground. Also at height there are parts that need to be inspected and maintained. The use of drones is obvious. In this sub-project, both a part of market demand and a part of technical demand apply, with the focus in particular on the sensory part and the connection of different techniques and components to achieve results. RoNik is the party that has started a development in this area and in this way can accelerate further development and increase the accuracy of the application. RoNik carries out this subproject together with Avular. Avular has specific knowledge and expertise, in addition to that of RoNik.

Issue:

RoNik Inspectioneering has gained a lot of experience in recent years with ultrasonic thickness measurements in industrial storage tanks with drones. Supported by the Interreg Smart Tooling process, the first working prototypes were developed in 2018, on the basis of which operational products have now been developed and a service has been realized whereby the steel thickness of walls, roofs and trusses of storage tanks can be formally determined. However, this technology is still in its infancy. In this subproject, a number of technology barriers are being broken to expand the application areas of these drones. A specific situation where the use of drones is very desirable is in the maintenance of tanks in the petrochemical industry. Harmful and dangerous substances are regularly stored in the tanks that are bad for the health of people who come into contact with them. To prevent people from having to work in this dangerous and unhealthy situation, the aim is to be able to carry out the inspections on the inside of these tanks with a drone completely autonomously. A major challenge here is the localization. Positioning in such a tank without human intervention is very difficult. A very promising technique to achieve this localization is Ultra Wide Band (UWB), a technique that is essentially based on sending radio frequency signals from a particular beacon with a known location to the drone.

The result of the project is a working prototype of a drone that has been tested in practice and achieves part of the above objectives. Achieving all objectives is not possible within the scope of this project. During the project there is based on value vs. costs looked at which applications are actually realized. This cannot be determined in advance. Priority is, however, given to a new localization system based on Ultra Wide-band technology that is suitable for navigation in places with a lot of reflections, such as steel tanks. This new system includes new channel estimation software, a new antenna for more targeted navigation, a new transmitter that is easy to place and a new receiver for integration with the RoNik drone.

Dutch

Onderhoud beperkt zich niet tot installaties en onderdelen op de grond. Ook op hoogte zijn er onderdelen die geïnspecteerd en onderhouden moeten worden. Het gebruik van drones ligt daarbij voor de hand. In dit deelproject is zowel een stuk marktvraag als een deel techniek vraag van toepassing, waarbij de focus met name ligt op het sensorische deel en het verbinden van verschillende technieken en componenten om tot resultaat te komen. RoNik is de partij die hierin een ontwikkeling is gestart en op deze manier de doorontwikkeling kan versnellen en de trefzekerheid van de toepassing verhogen. RoNik voert dit deelproject uit samen met Avular. Avular beschikt over specifieke kennis en expertise, aanvullend op die van RoNik.

Probleemstelling:

RoNik Inspectioneering heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van ultrasoon diktemetingen in industriële opslagtanks met drones. Ondersteund door het Interreg Smart Tooling traject zijn in 2018 de eerste werkende prototypes ontwikkeld, op basis waarvan inmiddels een operationele producten zijn ontwikkeld en een dienstverlening is gerealiseerd waarbij de staaldikte van wanden, daken en spanten van opslagtanks formeel kan worden vastgesteld. Deze technologie staat echter nog in de kinderschoenen. In dit deelproject worden een aantal technologie barrières doorbroken om de toepassingsgebieden van deze drones te vergroten. Een specifieke situatie waarbij de inzet van drones erg gewenst is, is bij het onderhoud van tanks in de petrochemie. Regelmatig zitten er schadelijke en gevaarlijke stoffen opgeslagen in de tanks die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die ermee in aanraking komen. Om te voorkomen dat mensen in deze gevaarlijke en ongezonde situatie moeten werken, is het doel om de inspecties aan de binnenkant van deze tanks met een drone volledig autonoom te kunnen uitvoeren. Een grote uitdaging hierbij is de lokalisatie. Het positioneren in een dergelijke tank zonder menselijke interventie is erg lastig. Een zeer veelbelovende techniek om deze lokalisatie toch voor elkaar te krijgen is Ultra Wide-band (UWB), een techniek die in essentie is gebaseerd op het versturen van radiofrequente signalen vanaf een bepaald baken met een bekende locatie naar de drone. ​

Het resultaat van het project is een werkend prototype van een drone dat in de praktijk getest is en een deel van de bovenstaande doelstellingen realiseert. Alle doelstellingen behalen is niet mogelijk in de scope van dit project. Gedurende het project wordt er o.b.v. waarde vs. investering gekeken naar welke toepassingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit is niet op voorhand te bepalen. Wel wordt prioriteit gegeven aan een nieuw lokalisatie systeem op basis van Ultra Wide-band technologie dat geschikt is voor de navigatie in plekken waar veel reflecties aanwezig zijn, zoals stalen tanks. Dit nieuwe systeem heeft onder andere nieuwe software voor kanaalschatting, een nieuwe antenne voor gerichtere navigatie, een nieuwe verzender die eenvoudig te plaatsen is en een nieuwe ontvanger voor integratie met de RoNik drone.

Partner: Ronik